ОНЛАЙН НАВЧАННЯ У ЛІЦЕЇ “ІНТЕЛЕКТ”

Одночасно з створенням  програм та електронних підручників з англогломовного циклу та природничих дисциплін на англійській мові створювалась та проходила апробацію е-платформа ліцею.

Дійсно, за останній час досить популярними стали онлайн-платформи для навчання. Особлива популярність таких відкритих платформ викликана тим,  що пройти навчання можна у викладачів провідних світових університетів, а також отримати документ, що підтверджує проходження курсів. Найбільші онлайн-платформи викладають відеоматеріали і проводять оцінювання отриманих знань. Різниця лише в тому, які саме курси пропонуються, хто і як їх читає.

Наймаштабніші з них Coursera,  Edx,  Khan Academia, Academic Earth, Twirpix, ITLabs та інші. Серед українських онлайн-платформ можна виділити Prometheus (курси читають викладачі КНУ, НТУУ КПІ та Києво-Могилянської академії) та EdEra.

               Але головним недоліком цих платформ є те, що майже всі вони розраховані на студентів, а не на учнів середньої школи, а також те, що користувачі не мають вплив на якість лекцій та їх найменування, відсутній вплив на кількість та якість завдань при оцінюванні, недостатня кількість спеціалізованих матеріалів вищого рівня складності (більшість матеріалів вступного рівня- для того, щоб охопити якомого більшу аудиторію), важко оцінити знання чи їх відсутність, часто матеріал пояснюється дуже поверхнево , або тільки в тих обсягах, які потрібні для виконання завдання.

Тому виникла необхідність у створенні своєї онлайн-платформи.

Електронне навчання (e-learning) у ліцеї “Інтелект”

В останні роки набув популярності термін e-learning. Електронне навчання (e-learning) — це передача знань і управління процесом навчання за допомогою нових інформаційних і телекомунікаційних технологій. В процесі електронного навчання використовують інтерактивні електронні засоби доставки інформації, переважно локальні мережі та інтернет.

Наявність різноманітних мобільних пристроїв і постійний зв’язок з за  допомогою  інтернету перетворюють навчання в повсюдне заняття доступне для всіх і в будь-який час.  Можна легко знайти необхідну відеолекцію і протестуватися по заданій темі, отримавши оцінку та повний звіт про розв’язаний варіант.

На данному етапі система електронного навчання у ліцеї включає

Тестування та моніторинг

З  введенням    ЗНО     зазнав кардинальних змін якісний склад    завдань на вступних іспитах.  Значно зросла загальна кількість задач, які пропонуються для розв’язання (з  математики їх більше 40), зросла частка тестових завдань,  як з відкритою відповіддю, так і з закритою.  Змінились і правила оформлення екзаменаційної роботи, абсолютно змінилася форма подачі результатів розв’язку, яка зараз зводиться до заповнення спеціальної анкети, адаптованої  для подальшої її комп’ютерної обробки.

З введенням цих  нових методів проведення вступних іспитів виникла проблема адаптації до них наших учнів.  Кожний учень повинен, за нашою думкою, мати можливість скласти свою персональну тактику поведінки при розв’язанні численних тестових завдань (З яких задач починати розв’язок? З найлегших, але «дешевих»,  або з найскладніших, але більш високо оцініюваних?) Кожен учень також повинен навчитися правильно розподіляти свої сили та відведений йому час. На наше переконання, проблема, яка виникла, могла б бути вирішеною тільки за рахунок  введення практики регулярного проведення контрольних робіт, що моделюють реальні умови, в які потрапляє випускник, розв’язуюючи саме тестову частину завдань вступних іспитів.

Проте проведення подібних контрольних робіт на постійній основі   пов’язана із значними трудовитратами також з боку  викладачів, які пов’язані:

  •  з необхідністю створення великої кількості варіантів однієї і тієї ж контрольної роботи (оскільки відповіді тестових завдань легко можуть бути несанкціоновано передані від одного учня іншому прямо під час роботи, тому кожен учень має отримати свій індивідуальний варіант завдань);
  • з необхідністю в найкоротші терміни здійснювати перевірки робіт, що містять таку велику кількість завдань;
  • з необхідністю проведення в стислі терміни статистичного аналізу одержаних результатів.

Саме тому, після аналізу ситуації ,що склалася в лицеї «Інтелект», було прийняте рішення про створення комп’ютеризованої системи тестування знань наших учнів, як з  математики, так і з інших предметів.

У ліцеї створено відповідний програмний продукт, який дозволяє проводити комп’ютеризоване тестування з використанням локальної комп’ютерної мережі ліцею, а також здійснювати процес  тестування учнів дистанційно через мережу інтернет,  використовуючи web-сервер ліцею.

Тестування проходить наступним чином

  1. Реєстрація учня. Учень заповнює реєстраційний бланк і  переходить до виконання контрольної роботи

2. Розв’зання завдань і занесення відповідей у відповідний бланк. В залежності від типу завдання заповнюється відповідний бланк.

Завдання можуть бути з вибором правильної відповіді

Завдання можуть бути з відкритою формою (треба отриману відповідь записати відповідним чином у вигляді десяткового дробу). Причому форма відповіді повністю дублює форму ЗНО.

Завдання можуть бути на встановлення відповідності

Завдання може включати вставку проміжку чи інтервалу.

Завдання може включати вставку слова чи виразу у відповідне місце тексту (як правило, це завдання з української чи англійської мови)

Завдання може бути у вигляді словника (треба за задану кількість часу перевести слово чи фразу)

 Завдання може бути на усний рахунок ( усно знайти значення виразу за відведений час )

Кожна контрольна робота розрахована на певну кількість часу, тому в інтерфейсі учня присутній циферблат де вказано початок та кінець тестування.

Після закінчення виконання роботи учень натискає кнопку “Оцінити роботу” і отримує звіт про виконання роботи.

 

3.Звіт про виконання роботи.  В залежності від вибраної мети проведення контрольної роботи викладач самостійно вирішує в якому вигляді учень отримає оцінку:

або тільки оцінку

або оцінку з таблицею отриманих балів за кожне завдання

або повний звіт про роботу з правильними відповідями

ІНТЕРФЕЙС ВИКЛАДАЧА

Дана програма тестування відкриває нові можливості для викладачів.

Інтерфейс викладача виглядає наступним чином.

Він включає в себе

  • інтерфейсну оболонку для комп’ютерного набору, редагування та швидкого пошуку вже набраних умов завдань
  • повністю автоматизовану процедуру складання індивідуальних варіантів тестових завдань з уже набраних раніше умов завдань (кількість можливих варіантів дорівнює добутку кількості задач в кожному завданні) наприклад в приведеній  контрольній роботі  5•5•5•5•5•6•7=131250 різних варіантів
  • повністю автоматизовану систему перевірки виконаних завдань і виставлення за них оцінок (в 12-бальній системі, а також при тестуванні завдань ЗНО у 200-бальній системі)
  • програмні інструменти для забезпечення зручного і надійного способу контролю за процесом тестування з боку вчителя
  • повністю автоматичну процедуру складання статистичного звіту або проведеної контрольної роботи

або за будь-який період та будь-якої групи учнів

та графік проценту успішного виконання контрольної роботи

можливість проведення тестування учнів, як з використанням того парку комп’ютерів, який є в розпорядженні ліцею, так і з використанням для цієї мети мережі Інтернет

можливість роздрукувати текст контрольної роботи

можливість створення навчальних посібників на основі набраної бази завдань

На даний час було написано 26174 тестових контрольних робіт. База даних містить 9064 завдання по 6 предметах.

ВІДЕОЛЕКЦІЇ

Після створення системи онлайн-тестування та її  апробацєї на практиці, ми отримали можливість перейти до наступної стадії : створення дистанційного онлайн- навчання. Для цього провідні викладачі ліцею “Інтелект” приступили до створення  курсів відеолекцій. Відеолекції  з математики доцента, канд. фіз.-мат. наук Миронця О.А. викладаються на сайті ліцею “Інтелект”. Учні  мають можливість прослухати відеолекцію і після цього, пройшовши  тестування з відповідної  теми, оцінити рівень отриманих  знань  і, в разі потреби, повторити процедуру знову. Якщо після цього в учня виникають проблеми, які він не може вирішити в режимі самоосвіти та самотестування, то для таких учнів передбачена можливість надання допомоги у вигляді очних консультацій з викладачами. Зараз такі консультації проводяться в стінах ліцею, а в подальшому планується для проведення консультацій використовувати Skype-технології.

ОНЛАЙН ТА ЕЛЕКТРОННІ ПІДРУЧНИКИ

Учні отримують повні онлайн електронні версії навчально-методичних посібників провідних викладачів ліцею

Таким чином у ліцеї створено повний курс дистанційного навчання